Práva a povinnosti dobrovolníka - KODEX DOBROVOLNÍKA

Dobrovolníkem je každý člověk, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

Dobrovolníkem se může stát kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým.

Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství, dobrovolná činnost jim může přinést pocit užitečnosti, nové zkušenosti, kontakty, nové dovednosti a mnoho dalšího.

V každém případě je důležité, aby činnost dobrovolníka probíhala pod záštitou organizace, která poskytne dobrovolníkovi potřebné zázemí.

PRÁVA DOBROVOLNÍKA
 • Právo být plně informován o poslání a činnosti organizace, ve které chce dobrovolník pomoci.

 • Právo dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně.

 • Právo na činnost, která bude naplňovat očekávání dobrovolníka.

 • Kontakt a spolupráce s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou osobou, která je pověřena kontaktem s dobrovolníky v dané organizaci.

 • Kontakt a spolupráce s osobou, která dobrovolníkovi činnost zadává a zpět ji od něj přijímá.

 • Právo na zaškolení, výcvik, trénink.

 • Právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy) - individuálně či ve skupině společně s jinými dobrovolníky působícími v organizaci.

 • Právo říci „ne“, pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka.

 • Právo vědět, zda vykonaná činnost byla efektivní – možnost účastnit se hodnotícího procesu.

 • Právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen.

 • Právo být pro výkon dobrovolné činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škody.

 • V případě neuspokojivé spolupráce právo opětně kontaktovat dobrovolnické centrum se žádostí o nabídku dalších dobrovolných aktivit.

POVINNOSTI DOBROVOLNÍKA
 • splnit úkoly, ke kterým se zavázal,

 • být spolehlivý,

 • nezneužívat projevené důvěry,

 • požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje,

 • znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.),

 • být „týmovým hráčem“,

 • ztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonává a dle toho ji navenek prezentovat,

 • informovat osobu, která je pověřena kontaktem s dobrovolníky o všech nastalých změnách, které by mohly ohrozit plnění dobrovolnické činnosti a informovat neprodleně o vzniku škody na majetku nebo zdraví při výkonu činnosti,

 • zachovávat mlčenlivost,

 • dodržovat závazky dle smlouvy o výkonu dobrovolnické činnosti.


Vytvořeno s použitím materiálů Hestia, o.s.

Akce pro seniory na Českokrumlovsku:
Leden 2022
      1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 11  12  13  14  15  16 
 18  19  21  22  23 
 25  26  27  28  29  30 
 31       
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz